Organizacija rada

Upravni i savetodavni organi škole

1

ŠKOLSKI ODBOR

 Slavica Babić
 Jagoda Francuski
 Elvira Olajić

Zagorka Novakov, dipl.defektolog, predsednica Školskog odbora
Branka Stepanov, profesor tehnike
Sandra Vlašić, viši radni terapeut

Stručni organi škole

1

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

Vesna Vasić

Jasmina Štrbac
Miroslava Sredojev Đukičin
Zagorka Novakov
Biljana Koldan
Srđan Stojanović
Aleksandra Blagojević
Branislava Kulauzov
Branka Stepanov
Mirjana Grujić
Branislav Stupar
Sandra Vlašić

2

SAVET RODITELjA

Miklja Jelena
Marinkov Dubravka
Glušica Milojkov
Đilas Ankica
Radak Živka Francuski Jagoda
Bajra Jasmina
Berar Dragana
Mirkonjev Dara
Akim Eleonora
Gavranov Nevenkav
Margit Nataša
Babić Slavica
Milosavljev Mira
Spirovski Dragan

3

UČENIČKI PARLAMENT

Kala Saša
Ferković Danijel
Radu Marija
Gavranov Jelena

2

STRUČNA VEĆA U ŠKOLI

Novakov Zagorka
Lisul Danica
Babić Sandra
Kulauzov Branislava
Stepanov Branka
Cvijetić Marija
Bibin Nada
Grujić Mirjana
Banjac Tijana
Šavija Vesna
Stojanović Srđan
Koldan Biljana
Makivić Irena
Mirkov Gordana
Bibin Nada
Stojanović Srđan
Bibin Nada
Stepanov Branka
Marinkov Saša
Đenge Vera
Stupar Branislav
Bubulj Milan
Toševski Vlada
Vlašić Sandra
Blagojević Aleksandra
Vlajkov Vesna
Rusinkov Marica
Vlašić Sandra
Vlašić Sandra
Banjac Tijana
Grujić Mirjana
Koldan Biljana
Mirkov Gordana
Toševski Vlada
Bubulj Milan
Stupar Branislav

Školski timovi

1

TIMOVI ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU NASTAVNIKA

Šavija, Makivić, Stepanov, Novakov, Bubulj, Toševski

Babić, Vlašić, Koldan, Vlajkov, Stupar, Cvijetić, Jesić

Stojanović, Štrbac, Mirkov, Blagojević, Kulauzov, Marinkov

Banjac, Grujić, Bibin, Đenge, Lisul, Đukičin, Rusinkov

2

TIMOVI ZA SAMOVREDNOVANjE RADA ŠKOLE

Štrbac, Koldan, Stupar, Đenge

Grujić, Stepanov, Mirkov, Marinkov

Vlašić, Blagojević, Toševski, Cvijetić

Stojanović, Šavija, Bubulj, Rusinkov, Jesić

Novakov, Štrbac, Makivić, Kulauzov

Bibin, Vlajkov, Lisul, Đukičin

Šavija, Banjac, Babić, Blagojević

3

TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA

Sredojev Đukičin Miroslava
Štrbac Jasmina
Levai Jelena
Jakonić Korina
Stupar Branislav
Bubulj Milan
Toševski Vlada
Marinkov Saša
Makivić Irena
Babić Sandra
Novakov Zagorka

Zorić Svetlana

Vasić Vesna

4

TIM ZA ŠKOLSKI MARKETING

Jasmina Štrbac
Srđan Stojanović
Vladimir Toševski
Vesna Šavija

5

TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

Psiholog škole, članovi školskog tima za procenu sposobnosti učenika (reedukator
psihomotorike, logoped, nastavnik Srpskog jezika, nastavnik Matematike, nastavnik TO, odeljenske starešine