Vesti

Naslov neke vesti

Datum

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Naslov neke vesti

Datum

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Naslov neke vesti

Datum

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Naslov neke vesti

Datum

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Istorijat

Osnovna škola „6.oktobar“ osnovana je 18. decembra 1969. godine. Pre te davne 1969. godine, deca/učenici sa smetnjama u razvoju obrazovala su se i vaspitala u tzv. specijalnim odeljenjima škole „Žarko Zrenjanin“ počev od 1954. godine. Uslovi u kojima su delovala ova odeljenja su se tokom ovih decenija menjali, a nastavni kadar, koji su nekada činili prosvetari-entuzijasti, vremenom je zamenjen stručnjacima različitih profila. Danas je ovo jedina škola u Severnobanatskom okrugu, koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece/učenika sa smetnjama u razvoju (intelektualne, čulne i motoričke smetnje).

Misija

Osnovna škola „6.oktobar“ realizuje obrazovno-vaspitni rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju (intelektualne, čulne i motoričke smetnje) osnovnoškolskog uzrasta. Kontinuirana rehabilitacija i tretman dece/učenika sa smetnjama u razvoju realizuje se kroz različite programe, koji su prilagođeni psihofizičkim sposobnostima dece/učenika, kroz realizaciju individualnih obrazovnih planova (IOP), kako bi se maksimalno iskoristili potencijali svakog deteta.

Vizija

Transformišući se u Servisni centar, škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju će proširiti delokrug svog rada i njena uloga više neće biti usmerena samo na obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju, već i na stručnu podršku: vaspitačima, nastavnicima, stručnim saradnicima, porodicama, kao i ustanovama u kojim deca/učenici sa smetnjama u razvoju stiču obrazovanje i vaspitanje. Predstavljajući unapređen sistem podrške i usluga usmerenih ka konkretnom korisniku, ona će izaći iz okvira klasične škole i ući u život lokalne zajednice.

Programi

Škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju „6.oktobar“ u Kikindi bavi se:

  1.  Osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem učenika,
  2. Pružanjem dodatne stručne podrške deci/učenicima/odraslim sa smetnjama u razvoju u vaspitnoj grupi/drugoj školi/porodici,
  3.  Pružanjem usluga socijalne zaštite – Dnevni boravak za odrasla lica sa smetnjama u razvoju